Followers

Sep 16, 2010

The Highway Man (1906) --- By ആൽഫ്രഡ് നോയിസ്

                                                   ഏതാണ്ട് 100 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്  ആൽഫ്രഡ് നോയിസ് എഴുതിയ “ ദ ഹൈവേമാൻ “ പണ്ട് ഏതോ കുട്ടിക്ലാസുകളിൽ ഏതാനും സ്റ്റാൻസ പഠിച്ചതോർക്കുന്നു...
അതിനുശേഷം വർഷങ്ങളോളം എന്തുകൊണ്ടോ അതിന്റെ വരികൾ മനസ്സിൽ നിന്നും പോകാതെ തങ്ങി നിന്നു...പിന്നീട്  ഒരുനാൾ മുഴുവൻ കവിതയും സംഖടിപ്പിച്ച്  ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തു.... അതിന്റെ വരികളിലെ നൊസ്റ്റാൾജിയയോ എന്തോ ഒരു വല്ലാത്ത ഫീലിംഗ് ...

നിലാവിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന നാട്ടുവഴിയിലൂടെ കുതിരപ്പുറത്ത് തന്റെ പ്രണയിനിയെ കാണാൻ പോകുന്ന കൊള്ളക്കാരൻ..
പ്രണയത്തിന്റെ തീവ്രമായ ഭാവങ്ങൾ വായനക്കാരന്റെ ഹ്രിദയത്തിൽ പതിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ അവസാന വരികൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ കൊള്ളക്കാരൻ കൌബോയ് ഞാനായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഒരു നിമിഷം ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു....സാക്ഷാൽ ക്ലിന്റ് ഈസ്റ്റ്വുഡ്ഡിനെപ്പറ്റി കേൾക്കുന്നതിനു മുൻപേ   ഒരു കൌബോയ് സങ്കല്പം മനസ്സിൽ ഉണ്ടായത് ഈ കവിതയിലൂടെയാണ്..


                                              1906കളിൽ സർവശ്രീ. “ആൽഫ്രഡ് നോയിസ് “
“ബ്ലായ്ക്ക് വൂഡ്സ് “  എന്ന മാഗസിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഹൈവേമാൻ ...പിന്നീട് കാലം പഴകുന്തോറും അതിന്റെ  വീര്യംകൂടുകയാണുണ്ടായത്...ഇതെഴുതി ഏതാണ്ട് അൻപത് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം നോയിസ്  തന്റെ കവിതയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു...

"I think the success of the poem...was due to the fact that it was not an artificial composition, but was written at an age when I was genuinely excited by that kind of romantic story“

                                                                     ഒരു പത്തേക്കർ ഫാം ഹൌസും....  രാത്രി അതിന്റെ മുറ്റത്ത്  ഒരു ചെറിയ കണ്ട്രിബാർ സെറ്റപ്പും ... ഒരു ഗ്ലാസ് ഏതേലും ഓൺ ദ റോക്സ്  വിസ്കിയും പിന്നൊരു സിഗാറും കത്തിച്ച് ബാഗ്രൌണ്ടിൽ ചെറുതായി “The Good The Bad And The Ugly “ യിലെ മ്യൂസിക്കും കേട്ട്  ഇരിക്കുമ്പോളാണ് ഈ കവിതയ്ക്കു പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷം അഥവാ ഒരു ഗുമ്മ് ഉണ്ടാകുന്നത്...................................... അതായത് ഒരു ജോണീവാക്കർ സ്റ്റൈൽ....

The Highway Man:
 
                I
 
The wind was a torrent of darkness among the gusty trees,
The moon was a ghostly galleon tossed upon cloudy seas,
The road was a ribbon of moonlight, over the purple moor,
And the highwayman came riding-
        Riding-riding-
The highwayman came riding, up to the old inn-door.

                II

He'd a French cocked-hat on his forehead, a bunch of lace at his chin,
A coat of the claret velvet, and breeches of brown doe-skin;
They fitted with never a wrinkle: his boots were up to the thigh!
And he rode with a jewelled twinkle,
        His pistol butts a-twinkle,
His rapier hilt a-twinkle, under the jewelled sky.

                III

Over the cobbles he clattered and clashed in the dark inn-yard,
And he tapped with his whip on the shutters, but all was locked and barred;
He whistled a tune to the window, and who should be waiting there
But the landlord's black-eyed daughter,
        Bess, the landlord's daughter,
Plaiting a dark red love-knot into her long black hair.

                IV
And dark in the old inn-yard a stable-wicket creaked
Where Tim the ostler listened; his face was white and peaked;
His eyes were hollows of madness, his hair like mouldy hay,
But he loved the landlord's daughter,
        The landlord's red-lipped daughter,
Dumb as a dog he listened, and he heard the robber say-

                V
"One kiss, my bonny sweetheart, I'm after a prize to-night,
But I shall be back with the yellow gold before the morning light;
Yet, if they press me sharply, and harry me through the day,
Then look for me by moonlight,
        Watch for me by moonlight,
I'll come to thee by moonlight, though hell should bar the way."

                VI
He rose upright in the stirrups; he scarce could reach her hand,
But she loosened her hair i' the casement! His face burnt like a brand
As the black cascade of perfume came tumbling over his breast;
And he kissed its waves in the moonlight,
        (Oh, sweet black waves in the moonlight!)
Then he tugged at his rein in the moonlight, and galloped away to the West.

Part Two
                I
He did not come in the dawning; he did not come at noon;
And out o' the tawny sunset, before the rise o' the moon,
When the road was a gipsy's ribbon, looping the purple moor,
A red-coat troop came marching-
        Marching-marching-
King George's men came marching, up to the old inn-door.

                II
They said no word to the landlord, they drank his ale instead,
But they gagged his daughter and bound her to the foot of her narrow bed;
Two of them knelt at her casement, with muskets at their side!
There was death at every window;
        And hell at one dark window;
For Bess could see, through the casement, the road that he would ride.

                III

They had tied her up to attention, with many a sniggering jest;
They bound a musket beside her, with the barrel beneath her breast!
"Now keep good watch!" and they kissed her.
        She heard the dead man say-
Look for me by moonlight;
        Watch for me by moonlight;
I'll come to thee by moonlight, though hell should bar the way!

                IV
She twisted her hands behind her; but all the knots held good!
She writhed her hands till here fingers were wet with sweat or blood!
They stretched and strained in the darkness, and the hours crawled by like
years,
Till, now, on the stroke of midnight,
        Cold, on the stroke of midnight,
The tip of one finger touched it! The trigger at least was hers!

                V
The tip of one finger touched it; she strove no more for the rest!
Up, she stood up to attention, with the barrel beneath her breast,
She would not risk their hearing; she would not strive again;
For the road lay bare in the moonlight;
        Blank and bare in the moonlight;
And the blood of her veins in the moonlight throbbed to her love's refrain.

                VI
   Tlot-tlot; tlot-tlot! Had they heard it? The horse-hoofs
ringing clear;
Tlot-tlot, tlot-tlot, in the distance? Were they deaf that they did
not hear?
Down the ribbon of moonlight, over the brow of the hill,
The highwayman came riding,
        Riding, riding!
The red-coats looked to their priming! She stood up strait and still!

                VII
Tlot-tlot, in the frosty silence! Tlot-tlot, in the echoing night
!
Nearer he came and nearer! Her face was like a light!
Her eyes grew wide for a moment; she drew one last deep breath,
Then her finger moved in the moonlight,
        Her musket shattered the moonlight,
Shattered her breast in the moonlight and warned him-with her death.

                VIII
He turned; he spurred to the West; he did not know who stood
Bowed, with her head o'er the musket, drenched with her own red blood!
Not till the dawn he heard it, his face grew grey to hear
How Bess, the landlord's daughter,
        The landlord's black-eyed daughter,
Had watched for her love in the moonlight, and died in the darkness there.

                IX
Back, he spurred like a madman, shrieking a curse to the sky,
With the white road smoking behind him and his rapier brandished high!
Blood-red were his spurs i' the golden noon; wine-red was his velvet coat,
When they shot him down on the highway,
        Down like a dog on the highway,
And he lay in his blood on the highway, with a bunch of lace at his throat.

    *    *    *    *    *    *

                X
And still of a winter's night, they say, when the wind is in the trees,
When the moon is a ghostly galleon tossed upon cloudy seas,
When the road is a ribbon of moonlight over the purple moor,
A highwayman comes riding-
        Riding-riding-
A highwayman comes riding, up to the old inn-door.

                XI
Over the cobbles he clatters and clangs in the dark inn-yard,
And he taps with his whip on the shutters, but all is locked and barred;
He whistles a tune to the window, and who should be waiting there
But the landlord's black-eyed daughter,
        Bess, the landlord's daughter,
Plaiting a dark red love-knot into her long black hair.

ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും മറ്റും ചുരണ്ടിയെടുത്തത് വിക്കിത്താന്മാരുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന്...

2 comments:

 1. I'll come to thee by moonlight, though hell should bar the way.

  ReplyDelete
 2. ഉപകാരപ്രദം...
  ഇനിയും വരും..

  ReplyDelete

ദോ താഴെ കാണുന്നതാണ് കമന്റ്പെട്ടി..ഇത് ഇങ്ങനെ 24X7 തൊറന്ന് വച്ചേക്കുന്നത് കമന്റാനാണ്...അതുകൊണ്ട് ഒരു 22.50 പൈസ രജി:ഫീസ് അടച്ചിട്ട് കമന്റിക്കോളൂ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...